miniBB: free php bulletin board and forum software
- Registracija - Forumai - Atsakė - Statistika - Paieška - Nariai   
Pokalbiai prieš  ir po medžioklės...

-- Naujienos Straipsniai -- Foto galerija -- Pokalbiai -- Orų prognozė --

Medžioklės taisyklės (naujausia redakcija)

www.hunter.lt Pokalbiai prieš ir po... / Indianapolis / KODĖL AŠ NEMEDŽIOJU SAVO ŽEMĖJ
. 1 . 2 . >>

Autorius Žinutė
Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 00:59 - Redagavo: Vilnietis


Rinkimai Lietuvoje nugriaudėjo, nudundėjo. Ir štai, ir vėl girdžiu nepatenkintų žemės ir miškų savininkų balsus. Ko vėl jiems trūksta? Kuo dar jie nepatenkinti? Juk yra Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalis, aiškiai nurodanti: turi 15 ha ir daugiau žemės ar miško, gali medžioti savo nuosavybėje. Arba įstoti į tą medžiotojų klubą, kurio nuomojamuose medžioklės ploto vienete randasi tavo žemė. Neturi – negali. Atrodo, viskas paprasta ir aišku.
Paprasta ir aišku, jei Tamsta nesusidūrei su problema gyvai, asmeniškai. O jei kartais nutarsi, kad jau nori medžioti savo nuosavam miške ar lauke… Tai kažin kaip ten gausis. Siūlau pasiaškinti kartu, arba papasakosiu Jums:

KODĖL AŠ NEMEDŽIOJU SAVO ŽEMĖJ

13 straipsnis. Žemės sklypų savininkų teisės, susijusios su medžioklės plotų vienetų sudarymu ir medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimu juose
1. Privačios žemės sklypo savininkas, turintis medžiotojo bilietą ir konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise valdantis ne mažiau kaip 15 ha miško ar žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuriame medžioklė neuždrausta, tais atvejais, kai šio medžioklės plotų vieneto naudotojas yra asmenis vienijanti asociacija, turi teisę tapti šios asociacijos nariu, prisiimdamas visas asociacijos įstatuose numatytas pareigas ir teises, o medžioklės plotų naudotojas (asociacija) priima sprendimą dėl šio savininko priėmimo į asociacijos narius per 30 dienų nuo jo prašymo pateikimo dienos. Jeigu medžioklės plotų naudotojas (asociacija) raštu atsisako šioje dalyje nurodytą privačios žemės sklypo savininką priimti į savo narius arba kai medžioklės plotų naudotojas nėra asociacija, šis savininkas, šiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise valdantis ne mažiau kaip 15 ha miško ar žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuriame medžioklė neuždrausta, turi teisę proporcingai nuosavybės teise valdomo žemės sklypo plotui naudoti jame medžiojamųjų gyvūnų išteklius (medžioti) sudaręs sutartį su medžioklės plotų naudotoju dėl šiam privačios žemės sklypo savininkui skiriamų sumedžioti gyvūnų skaičiaus nustatymo tvarkos, dėl tiesioginių ir proporcingų medžioklės plotų naudotojo išlaidų, susijusių su medžiojamosios gyvūnijos apsauga, medžioklės plotų priežiūra ir medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimu, kompensavimo tvarkos, dėl medžioklės dokumentų išdavimo šiam privačios žemės sklypo savininkui ir jų grąžinimo, dėl kitų medžioklės organizavimo tvarkos reikalavimų vykdymo. Rekomendacijas dėl tipinių šioje dalyje nurodytos sutarties sąlygų nustato aplinkos ministras. Medžioklės plotų naudotojas per 30 dienų nuo privačios žemės sklypo savininko prašymo gavimo dienos privalo parengti šioje dalyje numatytos sutarties projektą ir pasiūlymą ją sudaryti pateikti šiam privačios žemės sklypo savininkui. Tais atvejais, kai privačios žemės sklypo savininkas, pateikus medžioklės plotų naudotojo (asociacijos) įgalioto organo sprendimą priimti jį į šios asociacijos narius, atsisako arba nevykdo sąlygų tapti medžioklės plotų naudotojo (asociacijos) nariu, šios dalies nuostatos dėl teisės sudaryti sutartį su medžioklės plotų naudotoju dėl medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo (medžiojimo) netaikomos.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-1471, 2018-09-11, paskelbta TAR 2018-09-19, i. k. 2018-14699

Gražiai surašyta. Sakyčiau, genialiai. Kodėl genialiai? Paaiškinsiu vėliau. Bet gi, pradėkim tai nagrinėti nuo pabaigos. Nuo aplinkos ministro nustatytų tipinių sutarčių sąlygų. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e25 15d1276fc11e99ceae2890faa4193?positionInSearchResu lts=2&searchModelUUID=f4fc1fb9-cbb1-43a8-b243-679d af3271c6 Prie pačio įstatymo 13 straipsnio grįšim vėliau.
Taigi… “Briedį miške“ dalinsimės. Punktas 4.1, Žemės/miško savinkui tenkantis galimas sumedžioti limituojamų žvėrių skaičius “nustatomas privataus žemės sklypo ploto ir medžioklės plotų vieneto, į kurį patenka privatus žemės sklypas, ploto santykį (toliau – plotų santykis) padauginus iš medžioklės plotų naudotojui nustatyto kasmetinio medžiojamų gyvūnų limito atskiroms medžiojamųjų gyvūnų rūšims vidurkio, apskaičiuoto per sutarties šalių sutartą laikotarpį, tačiau ne trumpesnį kaip paskutiniai trys medžioklės sezonai;”
Ir man iš karto neaišku, o kodėl tas skaičius nustatomas pagal plotų santykį. Būtų aišku, jei dalis medžioklės vieneto ploto nuosavybės teise priklausytų man, o kita dalis nuosavybės teise priklausytų to medžiotojų klubo nariams. Bet jie juk nėra to ploto savininkai. Tai kodėl jie gali naudoti medžioklei visą medžioklės ploto vienetą, tame tarpe ir mano nuosavybę, o aš tik savo nuosavybėje esantį. Ar tai teisinga? O ir šiaip, medžioju nuo 1991 metų, daugelyje vietų teko pamedžioti, bet niekur neteko girdėti, kad medžioklėje sumedžiotus žvėris dalintųsi pagal atsivežto šnapso kiekį, pagal šautuvo ilgį ar batų “išmierą” (ironizuoju). Visur ir visada laimikiu dalinamasi pagal medžioklėje ar klubo veikloje dalyvavusių medžiotojų skaičių, O čia kas per stebuklinga formulė: sovietmečio palikimą padalinam iš žemės/miško savininko hetarų ir gaunam tą stebuklingą santykį?
Nesistebiu tokiomis genialiomis formulėmis. Tur būt, čia mūsų tautos genialus ir išskirtinis bruožas. Juk ir už dabar galiojančią medžioklės teisę ir sumedžiotus žvėris mokestis valstybei apskaičiuojamas pagal mistinį bonitetą. Gerai dar, kad ne pagal to rajono vidutinį karvių pieno riebumą… arba vandens telkinių kiekį. Juk gyvūnai ne tik maitinasi, bet ir vandenį geria. Galėjo ir taip sugalvoti… nors ne. Valstybinių miškų urėdijos organizuojamose komercinėse medžioklėse kažkodėl mokama, berods atskirai už kiekvieną sumedžiotą žvėrį, o ne jokį ten ne bonitetą. Kaip juos, “komercinius” vertinu? Atsilikėliai be fantazijos! Jokios “normalios” formulės sugalvot nesugebėjo (ironizuoju). Bet apie tai vėliau.
Na bet velniai nematė to santykio. Tarkim, sutartis su medžiotojų klubu sudaryta… Tiek to, aš medžiosiu savo žemėj, Jūs - ir ne savo, ir mano. Aišku, matysiu aš briedį kaip savo ausis… Bet, negaila… Žiūrim toliau! Dabar nelimituojamus dalinsimės: Punktas 4.5. Šitas tai mano “mylimiausias”: Nes nelimituojamų “skaičius pagal atskiras gyvūnų rūšis, kurį privačios žemės savininkas turi teisę sumedžioti per sutarties šalių sutartą laikotarpį, tačiau ne trumpesnį kaip vienas medžioklės sezonas, nustatomas plotų santykį padauginus iš medžioklės plotų vienete sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų vidurkio pagal atskiras gyvūnų rūšis per sutarties šalių sutartą laikotarpį, tačiau ne trumpesnį kaip paskutiniai trys medžioklės sezonai;” Aišku? Aišku! Paprasta gi formulė…
Keli hipotetiniai pavyzdėliai (kartoju: hipotetiniai…):
Šernai! Ot, čia tai bus medžioklė… Kaip velniai mano užsėtas avižas su žirniais mindo. Statausi bokštelį, žiūrių į tipinę sutartį. O ten… nieko. Na ne nieko, o beveik nieko. Jie pasirodo per tris metus tik tris šernus sumedžiojo. Įtariu, kodėl jie tiek mažai “deklaravo”. Gyvas pavyzdys: kuriais metais prieš Kalėdas savo klubo varyminėje medžioklėje sumedžiojau du šiūmetukus. Na ir pasisekė!… Vienam varyme, vienu šūviu. Įvykis! Įspūdžiai, sveikinimai, kaip buvo pasakojimai… Draugiškai pasidalinom, į šaldiklį porcijom sukrovėm. Po kelių dienų medžioklės vadovo skambutis: pasirodo, vienas AKM sirgo, kitas ne. (Kaip tai būti gali!???) Veterinoriai atvažiavo, abu išsivežė. Apsilaižėm, seiles nurijom… O kažkuris klubas aštuonis per medžioklę sumedžiojo, tai dėl vieno “kalto” veterinoriai visus aštuonis “areštavo”. Girdėjau ne vieną panašų atvejį ir ne dešimt. Ir Jūs girdėjot? Tai gal šitas medžiotojų klubas “šernus taupo”? Na, nerodo sumedžiotų skaičiaus… Nea, netikrintų neėda! Nelegaliai, tik nuo trichineliozės pasitikrina. Čia nesigilinsim, kas kaltesni dėl padėties: medžiotojai ar veterinoriai. Yra kaip yra… Tuo labiau, statistika teigia, kad “šernai gyja”… Dabar apie mano medžioklę savo žemėje.
Taigi… Tris šernus dalinu iš trijų metų, gautą šerną dar dalinu iš to stebuklingo, hektarų santykio ir gaunu… Ir visai nesvarbu kiek hektarų pas mane, kiek pas klubą. Trumpai tariant, šūdą gaunu! Tik pasidaro aišku, kad dalink kaip nori, o aš šerno, mano pasėlius mindančio, nei šiemet, nei kitamet ir dar nesvarbu kiek metų medžioti negalėsiu. Ta prasme pasėlius “saugoti” galiu, o “nelimituojamo” šerno medžioti - ne. Tai koks tada jis nelimituojamas? Žiūriu pro langą, matau, kaip į mano sukaltą bokštelį prie mano žirnių/avižų lipa vietinio klubo medžiotojas… “Geras žmogus, špyga taukuota…” – kaip sakė čigonas, Tado Blindos draugelis. Mano pasėlius “saugos”, gal net geriau už mane. Taip suprantu, šernų padarytą žalą man irgi vargu ar klubas kompensuos. Juk pats sutartį pasirašiau…
O gal lapę!? Kiek gali mano vištas iš kiemo tampyti? Žiūriu, skaičiuoju… Tas pats velnias. Ir lapių jie nešaudo. Gal šovinio gaili (kailių tai niekas nesuperka), gal į medžioklės lapą įrašyti tingi… Gyvas pavyzdėlis: grįžta iš varymo linijos medžiotojas, „- Ką šovei?“ „Lapę!”, “Pataikei?”, Pagalvoja, mirkteli vieną akį: „Nea...“ Lapė guli miške po eglute, medžioklės lapo langelis švarus… O ir kam ją rašyti, jei nušauta liko po eglaitėm gulėti. Dar atvažiuos kokie veterinoriai, “duobėj” neras… Kam tos problemos? Ramu ir paprasta… Ir skaičiuoti nesudėtinga, O kitos rudosios ir toliau mano vištieną smaguriauja…
Kurią čia dieną, einu pro savo užpelėjusią pievą, o čia, Dievulėliau(!), į balą kur prieš kelis metus Suzana palustris specialiai laukinėms antims užsėjau, visas pulkas nutūpę kriaksi. Bėgu namo, čiumpu šautuvą, šaukiu žmonai: “Moč, kurk orkaitę, pietums laukinę antį kepsim!” Ai, dar reikia dokumentus užpildyti… Ir dar sutartį su klubu atsiverčiu. Kiek ten jie per paskutinius tris metus nelimituojamų ančių primedžiojo? Koks ten vidurkis? Opa… Pasirodo… nei vienos. Na ne lygis jiems ta antis, nemedžioja jie jų. Šunis ten tampytis reikia… Vienas vargas, o mėsos mažai. Tai pagal aplinkos ministro tipinę rekomendaciją jei jie jų nemedžioja, tai ir man nepriklauso. Susinervinęs rymau prie lango, žmona mikrobangėje šildo dešreles iš Maximos. Pamedžiojau… pypt!…pypt!…

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 01:00 - Redagavo: Vilnietis


Zuikiai, kiaunės, bebrai, stirnos… Viskas panašiai… Tas pats velnias…
Na ir ten toliau tose rekomendacijose: bla, bla, bla… Ties kuria koja briedžiui kablelį dėti, kaip elnio ragus į kitus metus perkelti, kaip katras katrą informuoti apie medžioklę ar sumedžiojimą turi. Tik dar man neaišku, ką gali padaryti žemės/miško savininkas, nustatęs, pavyzdžiui, kad sutartis pažeidinėjama. Ką, ką?... Sutartį nutraukti? Ir taip prarasti net tą simbolinę teisę išsitraukti šautuvą pamačius invazinį gyvūną (punktas 4.4). Nes (o stebukle!) pasirodo: privačios žemės savininkui skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus maksimali reikšmė nenustatoma.
Žiūriu į veidrodį… - Nu ir durnius, - galvoju. – Kam tokią sutartį pasirašinėti reikėjo?
- O kokie dar pasirinkimai buvo?...
- Tada aišku…
Tai kaip čia gaunasi? 15 hektarų ir daugiau turi? Turiu! Medžioti (savo žemėj) teisę turi? Turiu! Medžioti gali? Ne, negaliu…
Tai kodėl tie nelimituojami žvėreliai žemės/miško savininkui limituojamais pavirsta? O kodėl ne atvirkščiai? O kodėl neskaičiuojam kiek aš nelimituojamų sumedžiojau ir pagal tai nustatom limitus asociacijai “nelimituojamiems”. Skamba kvailai? Kvailai! O dabar galiojančios rekomendacijos kaip skamba? Kai aš, medžiotojas, nuvažiuoju medžioti į savo klubo plotus kitame rajone, galiu nelimituojamai medžioti, o savo žemėj nelimituojami limituojamais virsta? Su logika viskas gerai?...
Ir dar, vis negalėjau suprasti, kodėl įstatyme tas mistinis skaičius 15 (ha) atsirado? Jei šitos formulės rezultate vis tiek š…. gaunasi. Ar 15 ha, ar 0,15 ha. Štai buvęs ministras K. Mažeika tvirtino, esą tai vidutinis ūkio dydis. (O man protingi vyrai tvirtino, kad ne. Kad vidutinis ūkis Lietuvoje ar ne 7 hektarai. Tai kaip ten iš tikrųjų?) O pasirodo – jis, tas mistinis skaičius 15, tik mūsų (o gal ir Seimo narių) dėmesiui nukreipti skirtas buvo. Na, kad įstatymo pakeitimas rimčiau atrodytų. Na ne kiekvienas kolektyvinio sodo savininkas medžioti veršis, o tik nuo 15 ha. Solidžiau atrodo… Na, ir jei jau būtų kilę ginčai Seime, visada galima buvo padaryti nuolaidų. Iki 10 ha, iki 5 ha. Juk negaila…, jei rezultate vis tiek tas pats ….. gausis. O rekomendacijos tipinės sutarties sudarymui tik po pusmečio atsirado.
Iš tiesų, tam genijui, visą šitą reikalą sugalvojusiam, paminklą pastatyti reikia. Manot, jis ne genijus? Genijus! Tikrai, tikrai! Tik čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Jam juk užduotis kokia buvo pateikta? Surašyti taip, kad bet kas perskaitęs Medžioklės įstatymo 13 straipsnį, nuoširdžiai nusistebėtų: o kuo Jūs nepatenkinti? Va, gi ir žemės/miško savininkai gali medžioti savo nuosavybėje. Lietuva Europoje!… Valio! Lietuvos Konstitucija nepažeista!
Ir kam reikėjo tą Medžioklės įstatymą taip taisyti? Galėjot iš karto Lietuvos Konstituciją pataisyti: “asociacijų narių ir žemės/miškų savininkų teisės “truputį” skiriasi”. Visems aiškiau būtų! (atvirai tyčiuojuosi).
Nors aš to genijaus paminklo statybai pinigų tai neduosiu. Jūs man to klerko vardą ir pavardę pasakykit. Aš į jo kiauliškas akutes pažiūrėti noriu, asmeniškai ir kitų Lietuvos medžiotojų, turinčių žemės ar miško vardu “padėkosiu”. Gal dar paklausiu, kas konkrečiai jam tokias užduotis davė…
Toliau kitą kartą.

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 08:51


Su kiekvienu valdžios pirstelėjimu, verksniai vis savo dudas leidžia...
Net neskaičiau kas ten prirašyta, bet taip suprantu, kad vėl sielojamasi kokia bloga tvarka, kad savo dešimtyje arų negali medžioti...

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 08:56


Vilnietis

iš anksto asiprašau,kad neskaičiau tų poros lapų. Kiek turit žemės ten, kur norite medžioti?

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 11:30


Anonimas
Ne ne zmogelis sielojasi kad ant savo 15ha negali verst 10 briedziu 30 elniu 100 sernu ir 100 stirnu tik jam nedasunta kad medziotoju burelis uz isteklius moka uz 12000ha ir tiek sumedziot negali o jis uz 15ha nenori moket nei cento bet nori is tusonkiu bizni daryt vat ir visa nuoskauda o kai pradejo rasinet apie nusleptus sumedziotus zveris i lapus neirasytus pradeda aisket kas per paukstis yra jis pats ir kodel jo i bureli nepriima))

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 11:33


O dar kiek asaru bus kai jiems pagal pateikta projekta seime norima panaikinti mokestines lengvatas psd vsd mokescius siulo perziuret ukininkams mes pagaliau pamate kad jie nix.... nemoka i biudzeta o pajamu gauna jopapa)) idomu kiek tu ukininku liks kai mokesciai juos gaudyt prades)

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 12:01


Jei tamsta nežinai kiek ūkininkai moka ar nemoka ir už ką tai geriau patylėk protingiau atrodysi. O jei varot per ūkininkų laukus skersai ir išilgai nežiūrint į oro sąlygas tai čia pagrindinė problema. Tik bendraudami vieni su kitais rasit bendra sutarimą ir pašarų ūkininkai duoda dykai zverim pasisert ir bokštelių ne degina ir medžioja sėkmingai tie patys ūkininkai.
Dabar pas mus ant bangos kad paskust kita, matom visus aplink tik ne save.
Nusileismi ant žemės ir viskas atsistos į savo vietas.

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 12:13


Rašliavos daug, bet nutylimi du momentai: visuomet galima tapti būrelio nariu ir medžioti tiek savo žemėje tiek visame plote. Netapus nariu, pasirašoma sutartis ir joje numatomi kažkokie abipusiai priimtini limitai, kurie yra susitarimo reikalas. Nesusitarus, belieka skaičiuoti proporcijas tarp sumedžiojamo žvėrių kiekio ir turimos žemės, ką ir numato AM patvirtinta tvarka. Kalbant apie proporcijos principą, tai jis labiau negu logiškas, t.y. aiškiai įvardina ar tinkamas Jūsų turimos žemės kiekis žvėriui gyventi ir kiek to žvėries galima medžioti bendrame ploto kontekste. Be emocijų, tik gryna matematika. Priešingu atveju, būrelis moka pinigus už išteklius, o kažkas vienas meždioja be limitu? Turbūt nesąžininga būrelio atžvilgiu. Nuoširdžiai netikiu, kad derėjotės dėl plėšrūnų, ančių ar kitos smulkiosios faunos limitų, kaip ir netikiu, kad problema gauti lapą šių žvėrių medžioklei.

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 12:19


Kai medzios visi medziotojai turintis zemes ar misko tuose plotuose nebus jokiu pykciu, dabar iseina taip kad šeimininkauja mieščionys ant svetimos zemes ir dar labiausiai pypina prota , stume ant ukininku. Kur normaliai elgemasi nera ir konfliktu bet kai esfaltiniai nori but viršesni atvaziave i "svečius" nors ir šaukia čia mano plotai, tai tokie keliu metu begi tikrai tures pasikabint šautuvus ant cveku.

forester99
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 12:25


Vilnietis
Super! Pritariu visam tekstui be išimties.Tik labai apmaudu,jog tie,kurie rašo kandžius ir nelabai rišlius komentarus,išties nemoka ar nenori skaityt bei suprast akivaizdžių dalykų.Kaip rašė silven kitoje temoje,tai visokie straipsniai medijose,įstatyminiai "nekalti" straipsniai laikui bėgant atsisuks labai dideliu vėzdu prieš tuos "rašytojus".Manau ir tas 13'tasis straipsnis bus peržiūrėtas ar net galop visai dings iš teisinio eterio.

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 12:31


Tu Vilnieti atsibusk is sapno. Jei pats nemoki bendraut su zmonemis ir nesi kolektyvo zmogus tau ir medziokle nepakeliui, nes nesupranti kas tai per veikla. Verki del kilogramu mesos tik.
Dar atsakant i tavo klausima, jei burelio plotuose atsiras 10 tokiu kaip tu su teise savo 15 hektaru plote sumedzioti briedi, kaip manai, kiek tuose plotuose briedziu turi ganytis???
Bloga nuo tokiu medziotoju, lysk is kur islindai.

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 12:33


Anonimas
Va butent kad kuo toliau nuo didmiescio tuo maziau konfliktu pas mus visi ukininkai kurie norejo istojo visiems vienodomis salygomis ir vienodais mokesciais o kas medziot nenori mes sava iniciatyva tai stirnaite tai sernioka sumedziota nuvezam kaip maza prieda nes zalos gyvunai padaro nes kiaura para niekas neturi laiko sedet bokste o pasnekeje sutarem kad ir keliuku iki misko nesuartu ir palei miska bent 2-3m tuscia paliktu ...esme yra kad reikia sneketis ir kompromisu ieskot o ne rekt kiekvienam is savo varpines kuris auksciau ...visiems aisku kad ir tarp ukininku ir tarp medziotoju yra veikeju kurie abiem pusem garbes nedaro

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 15:55 - Redagavo: Gediminas


forester99
Pritariu visam tekstui be išimties.
Man nesuprantama Jūsų euforija . Kaip ir nesuprantamas kolegos Vilnietis "širdies šauksmas", nes, panašu, kad jo "plunksna" buvusi "taikli ir aštri", kažkiek "nulinko", gal karantino pasekoje. Prirašyta tikrai daug, perskaičiau, mačiau daug įvairių interpretacijų, "užvažiavimų" ant valdžios, o ypač - "nesąžiningų ir neteisingų" kolegų medžiotojų . Konkretumo bei aiškumo - ko siekiama šiuo rašiniu, deja, neradau ar gal nesupratau .
Jei tai siekis, kad Valstybė atsisakytų savo NUOSAVYBĖS - gyvūnų, perleisdama ją žemių ir miškų savininkams, manau, būtų visiška NESĄMONĖ, nes "mažahektariai" ūkininkai "persipjautų" tarpusavyje, dėl kiekvieno, kaimyno sumedžioto, jo sklypo ribą peržengusio, žvėries ar žvėrelio. Visų žvėrių "nepririši", tad, manau, gautųsi - MANA briedis, elnias ar stirna..., o tu, "svoločiau" išdrįsai jį sumedžioti ...
Jei žvėrys, kaip ir yra, būtų Valstybės, bet savininkams būtų leista laisvai, be apribojimų (nes kas gi nustatys kažkokius limitus, kiekvienam ploteliui, kas sukontroliuos jų laikymąsi, etc) medžioti savo nuosavybėje, kas tik į ją gali užklysti - irgi NONSENSAS . Griūtų visa, daugybę metų, gan neblogai (tą rodo kanopinių gyvūnų gausėjimas, plėšrūnų "balansas", etc) veikusi sistema. Apie kokią medžioklėtvarką, racionalų išteklių naudojimą, gyvūnų populiacijų, moksliškai pagrįstą kontrolę, etc., tada būtų galima kalbėti. Kaip visus tuos procesus reikėtų suderinti ir suvaldyti ?! Man tai, kol kas, dar nesuprantama, bet gal kolega Vilnietis ar Kėdainių ūkininkas, žadantis TEISYBĖS ieškoti ES Teismuose, žino geriau ir pateiks LR Seimui, gamtos mokslais, ir konkrečiais tyrimais pagrįstus, praktikoje patikrintus bei pasiteisinusius planus ir projektus, kuriais LR Įstatymų leidėjai patikės (?!) bei pritars. Pagyvensim - pamatysim .
Kažkodėl galvoju, kad šiam, pavadinkim - "medžioklės pertvarkos" procesui, pirmiausia turėtų vadovauti ne kažkokiais, mistiniais, būsimais pelnais užsiangažavę savininkai, prisidengdami tariamais jų "teisių pažeidimais" (kalbant apie nuosavybės teisę į gyvūnus, o ne žemę ar mišką), bet Aplinkos ministerija, remdamasi Gamtos tyrimų centro, Medžioklėtvarkos laboratorijos mokslininkų rekomendacijomis, taip, kad procesas, pirmiausiai, būtų naudingas Lietuvos gamtai ir gyvūnijai, o tik po to vertinti savininkų ir medžiotojų kompetenciją, siekus bei galimybes (visiems - draugiškai ir darniai) dalyvauti šiame procese ...

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

Vilnietis
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 16:09


Gediminas
Kantrybės, kantrybės... Apie viską pakalbėsim.

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 16:22


Tai reikėtų ne mokestį už išteklius dydinti, o įvesti papildoma nuomos mokestį už medžioklės plotą iš jo proporcingai gautų ir savininkai. Jei mokestis netenkina, uzdrauskit medžioti savoje žemėje,bet ir patys nemedziojate

aidokas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 16:24


Gediminas

Kolkas draugiškai ir darniai matomai nelabai gaunasi, jei tokios problemos kyla i viešumą. O ir nelabai gausis kolkas, nes pažiūris medžiotojų i savininkus ar ūkininkus švelniai tariant nekoks . Gaunasi toks vaizdelis kad kaip žalieji puola medžiotojus,taip medžiotojai puola su užgauliojimais ir panieka savininkus ir ūkininkus. Vis pabreždami kokie ūkininkai buožės Vat ir žiurim ką turim

silven
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 16:45


Gediminas

Nereikia valstybei atsisakyti teises i zveris ir sia teise atiduoti ukininkams. Labai gerai parengtas ir veikiantis medziokles istatymas yra Latvijoje ir Estijoje. Kodel gi mums nepasinaudojus panasia praktika ir nepritaikius to Lietuvoje. Pas juos stambiu kanopiniu gausa tikrai ne mazesne, o ir pykciu ar atviru kivircu tarp zemes-misko savininku nera arba jie yra menkaverciai. Tenai irgi zverys priklauso valstybei, bet medzioti juos gali klubai, turintys daugiausiai palaikymo(sutarciu) su zemes savininkais. Tik tokio menkniekio tereikia ir pas mus. Nustatyti minimalu MPV, kuriame galetu buti vykdomas racionalus zveriu naudojimas. Juk kaip bebutu, bet tikiuosi sutinkate, kad zverys didziaja dalimi gyvena ir maitinasi privacioje zemeje, ir tik 50% gyvena valstybiniuose miskuose. Tai manyciau butu sazininga, kad teisiniame medziokles reguliavime zemes-misko savininkai turetu toki pati svaru zodi. Butent prie to siuo metu kryptingai ir einama. Bet kokiu atveju sios kadencijos seime didzioji dalis klubu tures prasitesti nuoma 10 metu. O kokios bus tos medziokles plotu nuomos salygos ir ar tai bus apibrezta istatymu, parodys laikas. Bet uz pagrinda, manyciau bus stengiamasi paimti Estijos ir Latvijos medziokles istatymus, kuomet yra uztikrinta ir zemes savininku teise i medziokle, asociaciju istatymas ir reali galimybe dalyvauti nauju medziokles plotu formavime privacios nuosavybes principu. Tad medziokles klubai su savais plotais turetu islikti, tik zinoma kazkiek pasikeite.

Su pagarba

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 17:11


To -anonimas 11,30 :nenori moket nei cento bet nori is tusonkiu bizni daryt vat ir visa nuoskauda o kai pradejo rasinet apie nusleptus sumedziotus zveris i lapus neirasytus kalbi apie didžiosios dalies būrelių narių patirtį, nes viską matuoji konservais ir dešrom.

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 17:27


Daug rašliavos paslepiant esmę konstitucinių teisių saugojimo lozungais. Bet ne apie tai. O esmė štai kame:
1. Jei žemės savininkai gautų tarkim 70% to, ką mes mokam "už plotus", viena labai didelė dalis nepatenkintųjų atkristų. Čia reikia daugiau įdirbio rengiant pasiūlymus teisės aktų pakeitimams, galbūt net kartu su žemės ir miško savininkų asociacija. Juk papildomai nekainuotų, o būtų tik perskirstoma kas surenkama.
2. Jei tie keli medžiotojų klubai, kurie nesupranta, kad 100 ar daugiau ha turintį žemės savininką reikia priimti į klubą be jokių išlygų (o jau paskiau kolektyve prisijaukinti), tai išvis neliktų nepatenkintųjų. Reikėtų patiems parengti teisės akto projektą, kad tokiems būreliams ar klubams būtų naikinamas leidimas naudotis ištekliais. Ir viskas, problemos Lietuvoje nėra. Dabar gi, dėl medžioklės vadų tingumo ir kelių klubų egoizmo visa medžioklė sistema turi patirti labai skausmingus kataklizmus. Ir taip bus, jei lauksime, kol nuspręs už mus.

.


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 17:55


Visame civilizuotame pasaulyje savininkas turi pirmuma ir teise spresti kas medzios jo nuosavybeje.
O paminetoje Estijoje nuo senu laiku kiekvienas klubo narys privalejo tureti nuosavos zemes klubo teritorijoje, del to jiems nebuvo jokiu problemu surinkti teritorine dauguma sudarant naujas vienetu panaudos sutartis.

silven
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 19:13


.

Taskeli, o kas pas mus trukdytu surinkti sutarciu pagal teritorine dauguma, jei visu klubu medziotojai visa laika buvo tik geruose santykiuose su vietiniais gyventojais , kaip yra dabar skelbiama. Ir tik vienetai klubu buvo uzsilankste stojamaji mokesti, nepriimdami savininku i savo narius. Latvijoje juk irgi labai panasi tvarka kaip ir Estijoje, prie kurios jie priejo 2013m, tik ten minimalus medziokles ploto vienetas yra zymiai mazesni nei pas estus. Pratesti plotu naudojimosi sutartis klubams irgi reikia zemes savininku sutikimu ir MPV yra isnuomojami 10-iai metu su tuo klubu, kuris turi daugiausiai sutarciu pagal zemes plota. Po sio istatymo punkto priemimimo vieni klubai Latvijoje subyrejo, kiti patapo mazesniais, bet dauguma isliko. Pas mus manyciau irgi butu panasiai. Juk bendros zveriu sumedziojimo kvotos toms teritorijoms ar rajonams isliks tokios pacios, kaip ir dabar yra, ar tuose MPV medzios
savininkai ar klubai. Nematau tame jokios problemos, bus tik sunormalizuoti santykiai tarp klubu ir zemes savininku, kurie taip ar taip privales burtis i klubus, nes medzioti stambiu kanopiniu savo 5ha ar 500ha negales.

Su pagarba

Zigmant
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 19:21


Ne taip senai LMŽD darė apklausą, tame tarpe apie ...savininkų ir medžiotojų tarpusavio santykius, 100 procentų tikslu nėra, bet problemos vienetinės. Galite pasiskaityti arba atlikti savo tyrimus . Iš minimų 280000 savininkų maždaug 15 nepatenkintų. Tame tarpe Tomas iš Varnių.
Po MĮ pakeitimų mūsų klubas priėmė visus, pareiškusius norą MEDŽIOTOJUS, turinčius nuosavybę MPV iš viso... 1 (VIENĄ iš 134 turinčių daugiau negu 3 (tris) ha) , kiti MEDŽIOTOJAI jau buvo mūsų nariai. Pasikartosiu : Ne savininkus labai norinčius ką nors sumedžioti , o MEDŽIOTOJUS turinčius nuosavybę. Yra skirtumas. Dėl finansų už sumedžiotus gyvūnus galima labai paprastai išspręsti - perduoti AAA sumedžiojimo koordinates ir proporcingai -taip sakant, kas ciesoriaus ciesoriui. Kieno teritorija tam pinigai, valstybei - PVM.

GZZJ

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 19:31


Labai taikliai pasakyta, dėl keleto klubų arogancijos bus daug triukšmo. Taip aš esu ukinkas medžioju 7 metus 4 metus esu klubo rėmėju kurio plotuose aš gyvenu. Norėčiau būti pilnaverčiu klubo nariu ir sutinku sumokėti jų nustatyta 6000 e mokestį bet negaliu nes klubo įstatai tam prieštarauja. Aš puikiai suprantu kad įstatus pakęsti nėra sudėtinga bet jie to nedaro nėra vietos klube ir taškas būk rėmėju. Žemės turiu pakankamai nemažai kad būčiau priimtas. Beto mano kieme ar sodyboje kertasi trijų klubų ribos, ūkininkauju per visų trijų klubų plotus nors medžioju tik dvejuose vieno klubo vadovas dabar jau buvęs buvo labai arogantiškas mat jis seniūnas tad paprašius apsaugot savo pasėlius išgirdau atsakymą, kas bus kaip visi kaimiečiai pradės medžiot mūsų sernus kurių ir taip mažai turim. Daugiau nesiprasiau į medžioklę. Su kitais viskas tvarkoje kartais nuvažiuoju o svečius pamėgdžioti kartą ar du per metus į Latviją. Medžioklių kaip ir netrūksta ir tikrai ne erkių kad brangiai moku tik labai skaudu kada taip keistai elgesi klubai kuriuose tu ūkininkauji. Prie viso to pridėsiu ir tai kad kol nebuvau medžiotojas seniūno klubą pora kartu paremiau grūdais ir tai nebuvo keletą maišų. Vat dėl to ir kyla piktumai kai negali vakare po darbų atsipalaiduodamas apmąstydamas visus dienos darbus vakare pasiėmęs ginklą ant peties negali pasivaikščioti po savo laukus po savo gimtinę pasidžiaugti gražių vakarų ir galbūt sumedžioti jau senai stebima tavo ožiali. Būkime vieni kitiems draugai o ne priesai:singing

aidokas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 20:38


Anonimas 19:31

Nu kaip pažystama situacijamano atžvilgiu. Tik pas mane per 4 klubus žemės. Anksčiau vieno klubo vadas net apkaltino mane kad aš matai AKM nešioju.Nes važinėju po visus 4 klubu plotus. Vienam iš ju buvo rastas AKM Skaito mus kvailiais ir tiek. Na kaip ir šnekėjo paskui to klubo vadas kad priims i ji, bet kai noro nėra tai ir galimybių neranda. Na užtat kito klubas be problemu priims pavasarį.Nes ir mane pažysta ir aš juos pažystu. Jie pradeda šnekėt poto kai reikia už nuostolius atlygint O iki to arogancija ohoho

Anonimas


# Atsiuntė: 12 Sausis 2021 21:12


Peršasi išvada kad tiem klubam kur dauguma nariai miesčionys ateiti bus nekas, jeigu laiku nepadarys isvadu, nenumes neadekvaciu stojimo i kluba kainu vietiniams zemiu savininkams. Kaip sako rusu patarle" žadnast fraera gubit"

Gediminas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 13 Sausis 2021 02:27 - Redagavo: Gediminas


Anonimas
Būkime vieni kitiems draugai o ne priesai
Labai teisingas Jūsų pasakymas !
Na, tam seniūnui (ex vadovui), kuris pasakė "mūsų šernus", matyt gerokai blogai su loginiu mąstymu, o tokių nuostatų, ūkininkų atžvilgiu, besilaikantys klubai (ar jų vadovai), tikėtina, kad netolimoje ateityje, turės "išsivaikščioti" .
aidokas
Anksčiau vieno klubo vadas net apkaltino mane kad aš matai AKM nešioju.
Perduokit, prie progos, mano, turinčio beveik 2 dešimtmečių vadovavimo klubui patirtį, linkėjimus ir tai, kad jis yra "grybas", jei taip, rimtai, kalba ...
Jie pradeda šnekėt po to kai reikia už nuostolius atlygint
Labai veiksminga, pradėti pokalbius, priemonė . Nors daugelis ūkininkų ją nesinaudoja, nes puikiai supranta, kad sėjant pasėlius pamiškėse, nuostoliai, vienokie ar kitokie, bet yra neišvengiami . Bet kodėl gi ne, jei nesikalbama, nebendraujama ir nepadedama: kaip jūs man, taip ir aš jums ...

------------------------------------------------
Feci quod potui, faciant meliora potentes...

W


# Atsiuntė: 15 Sausis 2021 10:35


Gediminas
Konkretumo bei aiškumo - ko siekiama šiuo rašiniu, deja, neradau ar gal nesupratau

Arba nenorejot rasti, taip irgi buna krtais;)
Nes tekstas aiskesnis uz aisku: - nelimutuojamas ir Afrikoje nelimituojamas ir jokiu gudriu formuliu su vidurkiais ir hektarais jam nereikia ivedineti, jei baiminamasi del stirnu ar kiškių uzdekit lubas (pagal ha) sioms rušims ir viskas.
Sernas, bebras, plesrunas ar paukstis turi buti saunamas valdoje be jokiu vidurkiu ar limitu.
Su limituojamais turetu buti taip, kad jei pasiseke savo valdoje sulaukti limituojamo gyvuno, o klubas limito dar neisnaudojo, vadinasi zvaigszdes susideliojo tinkamai - galima sauti.
Nes gali buti ir taip, kad klubas limito neisnaudoja nes visame plote nepagauna to ka galima sauti, o butent tas eina i tavo nuosava palauke, reiskiasi pats sauti negali, o gera zmogu is klubo turi pasikviesti ir jam turi leisti sauti, ne marazmas ka?

W


# Atsiuntė: 15 Sausis 2021 10:55


Jei asmuo medzioja savo zemeje ir moka santykinai tiek pat uz visus plotus kiek visi like klubo nariai jis turi galeti sauti viska (kas leidžiama) kaip ir kiekvienas klubo narys.
Juo labiau kiekvienas klubietis turedamas boksta medzioja labai ribotoje teritorijoje, o ne visuose 9630 (ar kiek ten?) ha vienu metu. Be to jus turit savo varymines ir visa likusi plota, naudokit ten savo limitus, o jei pasiseke zemes savininkui ir i jo langeli atejo limituojamas reiskias jam nusisypsojo medziokles dievai, susitaikykit su tuo.

Anonimas


# Atsiuntė: 16 Sausis 2021 01:06


W
Ka tu nori tuo pasakyti ? Kam jis ka moka ir dar santikinai ??? Jei jis klubo narys - prasom !!! Medziok !!! Berazumiai... jei negerbi Valstybes...

W


# Atsiuntė: 22 Sausis 2021 10:03
. 1 . 2 . >>
Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Insert YouTube video  Uždrausti *Kas tai yra?
:) :hunter: :up: :down: :lol: :singing: :rofl: :diablo: :sad: :hunter2: :aggressive: :crazy: Daugiau šypsenėlių... Išjungti

» Vardas  » Slaptažodis 
Iveskite savo vardą ir slaptažodį.
 

Iš viso dabar vartotojų: Svečių - 11
Narių - 0
Daugiausia: 228 [4 Balandis 2018 10:47]
Svečių - 227 / Narių - 1

Naudojimosi taisyklės

Reklamos galimybė

Kontaktai


Powered by miniBB forum software © 2001-2021