miniBB: free php bulletin board and forum software
- Registracija - Forumai - Atsakė - Statistika - Paieška - Nariai   
Pokalbiai prieš  ir po medžioklės...

-- Naujienos Straipsniai -- Foto galerija -- Pokalbiai -- Orų prognozė --

Medžioklės taisyklės (naujausia redakcija)

www.hunter.lt Pokalbiai prieš ir po... / Indianapolis / Spaudoje-naujienos-straipsniai
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 609 . 610 . >>

Autorius Žinutė
aurimas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 27 Lapkritis 2007 21:03


Prezidentas
o gal geriau pradekim sauditi i zmones!gal taip greiciau viskas issispres?

Aš vadinu didvyriais ne tuos, kurie laimedavo mintimi arba jega.Aš vadinu didvyriu tik ta, kuris buvo didis širdimi. R.Rolanas

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 27 Lapkritis 2007 22:06 - Redagavo: sauliuksas


tokiu yviniu N tik kazkaip keistai atimami ginklai is tu kurie ozi nebrandu nusove ar savo plotus nuo kitu piktavaliu saugojo,o vagys 'istatyme', islipa sausi -tokia pas mus tvarka

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

gudas
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 28 Lapkritis 2007 07:53


Gerbiamas gudai tvirtai sakau pasikabinot ant raštlevos kabliuko
as ne toks kvailas kaip atrodau.99 proc. isitikines kad jie ir buvo subrakoneriave ta elnia, tik vat ar suvis i zmogu geiausia iseitis? klausimas retorinis

vienas šūvis-vienas kūnas

gudas
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 28 Lapkritis 2007 07:55


bet siap pagarba prezidento malones komisijai , kad bent jinai siek tiek susvelnino musu istatymu spragas.

vienas šūvis-vienas kūnas

Darius
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 29 Lapkritis 2007 16:35


http://www.storalgen.se/eng/index.php?movie.php

Gal kam bus idomu.....

www.parakas.lt
Baldų, šviestuvų, pakabų bei kitų gaminių gamyba iš ragų.

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 30 Lapkritis 2007 12:12


http://www.delfi.lt/news/daily/crime/article.php?i d=15157984

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 30 Lapkritis 2007 21:05


http://vrd.am.lt/VI/index.php#a/1302

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 3 Gruodis 2007 00:41


http://www.lietuvosrytas.lt/?id=119643925811947496 23&view=4
medziokle.jpg
medziokle.jpg


Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Skalis
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 4 Gruodis 2007 15:34


http://www.info.lt/index.php?page=naujienos&view=n aujiena&id=120501

--------------------------------------
Niekas taip negadina taikinio kaip pataikymas.

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 4 Gruodis 2007 23:06


Skalis
jo ziemos kazkaip nematyti?

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 09:26


http://www.lietuvosrytas.lt/?id=119727063511964130 01&view=4
medziokleje.jpg
medziokleje.jpg


Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 09:35


http://www.delfi.lt/news/daily/science/article.php ?id=15259325
file14582046_K_C_888.jpg
file14582046_K_C_888.jpg


Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Medzioklis1
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 09:55


Taikėsi į bėgančius žvėris – nušovė draugą (17)

Varėnos policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neatsargumo. A.Barzdžius
„Lietuvos rytas“
2007-12-10 09:09
52 metų Albinui Žydeliui medžioklė Valkininkų (Varėnos r.) miške savaitgalį baigėsi tragiškai. Jis buvo nušautas per patį medžioklės įkarštį.

Medžioklėje su varovais dalyvavo aštuoni būrelio „Valkininkai“ medžiotojai.

Prieš pietus paskutinio varymo metu kiti medžiotojai išgirdo kraupų A.Žydelio riksmą: „Mane peršovė!“.

Šratas vyrui pataikė į kaklą – duobutę po Adomo obuoliu, kur yra stambių kraujagyslių. Skubiai iškviesti greitosios pagalbos medikai nebegalėjo išgelbėti vyro gyvybės.

A.Žydelis gimė šiuose kraštuose, bet gyveno Vilniuje, dirbo viename automobilių techninės apžiūros centre.

Medžioklės draugą netyčia mirtinai sužalojo 40 metų Algis Eidukonis, dirbantis tolimųjų reisų vairuotoju.

Iš lygiavamzdžio medžioklinio šautuvo į bėgančius žvėris taikiusio A.Eidukonio paleista kulka nuskriejo apie 130 metrų ir pakirto šalimais buvusį medžiotoją.

Aiškinamasi, ar A.Žydelis nebuvo pasitraukęs toliau iš tos vietos, kurios laikytis medžioklės metu jam buvo nurodyta.

Varėnos policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neatsargumo.

Medžioklės vadovas verslininkas Rimas Norkūnas ir kiti įvykio liudininkai buvo sukrėsti šios nelaimės. Medžiotojų būrelyje „Valkininkai“ tokių tragiškų įvykių iki šiol nebuvo. Daugiau kaip prieš 20 metų vienam medžiotojui medžioklės metu buvo peršauta koja.

Vigantas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 11:14


Me­džio­to­jai šau­dė į skrai­dan­čius tai­ki­nius
Pir­mą­ją žie­mos die­ną Plun­gės ra­jo­no Mar­do­sų kai­me esan­čia­me spor­to ir pra­mo­gų komp­lek­se „Žem­suo­da“ ai­dė­jo šū­viai. Čia ant­rus me­tus iš ei­lės vy­ko me­džiok­li­nio šau­dy­mo var­žy­bos „Že­mai­ti­jos tau­rė 2007“, ku­rias or­ga­ni­za­vo Klai­pė­do­je įsi­kū­ręs me­džiok­li­nio šau­dy­mo klu­bas „Mo­li­nis kar­ve­lis“.

Gruo­džio 1-oji, pa­sak vie­no iš klu­bo stei­gė­jų Ole­go Anu­so, bu­vo la­bai ge­ra die­na šau­dy­mo var­žy­boms - nei li­jo, nei sni­go. Vis po­pu­lia­rė­jan­tis spor­tas šį­syk su­kvie­tė pus­šim­tį da­ly­vių iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos.
Šau­dy­mo var­žy­bo­se da­ly­viai run­gė­si tri­jo­se pa­jė­gu­mo gru­pė­se: A - pro­fe­sio­na­lų, B - var­žy­bų pa­tir­ties tu­rin­čių mė­gė­jų ir C - pra­de­dan­čių­jų. Dau­giau­siai šau­lių (27) bu­vo B gru­pė­je, ma­žiau­siai (6) - C gru­pė­je. Var­žy­bų nu­ga­lė­to­jai paaiš­kė­jo po 4 se­ri­jų, t. y. po šim­to šū­vių ke­tu­rio­se aikš­te­lė­se į skrai­dan­čius tai­ki­nius - lėkš­te­les, lei­džia­mas iš įvai­rių vie­tų.
Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, paaiš­kė­jo, jog pro­fe­sio­na­lų gru­pė­je ant­ro­jo­je ir tre­čio­jo­je vie­to­je pa­li­kęs Lat­vi­jos at­sto­vus už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo vil­niš­kis Vir­gi­li­jus Gry­bė (91 taš­kas - tiek jis nu­mu­šė tai­ki­nių). B gru­pė­je ne­pra­len­kia­mi bu­vo Ši­la­lės šau­liai: Min­dau­gas Mit­kus (78 taš­kai), Lau­ry­nas Mit­kus (76 taš­kai) ir Ar­tū­ras Vaz­bys (74 taš­kai). Pra­de­dan­čių­jų gru­pė­je, nu­py­lęs 59 tai­ki­nius, pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo pa­lan­giš­kis Bro­nius Gal­di­kas. Plun­giš­kių, de­ja, var­žy­bo­se ne­bu­vo.
Anot O. Anu­so, šau­dy­mo var­žy­boms ši vie­ta yra la­bai tin­ka­ma, tad klu­bas jau pla­nuo­ja ki­tų me­tų pa­va­sa­rį Lie­tu­vos šau­dy­mo čem­pio­na­tą or­ga­ni­zuo­ti taip pat mū­sų ra­jo­ne. Ži­no­ma, čem­pio­na­tas bus kur kas gau­ses­nis da­ly­vių skai­čiu­mi iš už­sie­nio vals­ty­bių - su lie­tu­viais var­žy­sis ne tik Lat­vi­jos, bet ir Suo­mi­jos, Ang­li­jos, Ru­si­jos šau­liai.
Me­džiok­li­nis šau­dy­mas yra olim­pi­nės spor­to ša­kos - sten­di­nio šau­dy­mo - at­mai­na, pa­sau­ly­je pra­dė­ta pro­pa­guo­ti prieš dau­giau nei 15 me­tų. Mū­sų ša­ly­je ši rung­tis pa­ly­gin­ti dar jau­na - šiuo spor­tu Lie­tu­vo­je do­mi­si ke­li tūks­tan­čiai šau­lių, dau­giau­sia me­džio­to­jai.
Kaip yra sa­kęs šio klu­bo di­rek­to­rius Gin­ta­ras Pet­ke­vi­čius, ša­ly­je tu­ri­me apie 40 tūkst. me­džio­to­jų, iš ku­rių maž­daug treč­da­lis ret­kar­čiais to­bu­li­na įgū­džius šau­dy­da­mi į skrai­dan­čius tai­ki­nius. Tai ga­na įdo­mus spor­tas, ku­ris pa­tin­ka ir jau­ni­mui, ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms.
Vie­nin­te­lė kliū­tis šiam spor­tui po­pu­lia­rė­ti - tai šau­dyk­lų, ati­tin­kan­čių vi­sus sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus, trū­ku­mas. To­kios šau­dyk­los vei­kia tik Vil­niu­je ir Kau­ne, o tre­čio­ji, kaip jau mi­nė­ta, bu­vo įkur­ta mū­sų ra­jo­ne, Mar­do­sų kai­me, spor­to ir pra­mo­gų komp­lek­se „Žem­suo­da“. Lat­vi­jo­je šios spor­to ša­kos at­sto­vai yra po­pu­lia­res­ni ir „tur­tin­ges­ni“ - jie tu­ri apie 20 pro­fe­sio­na­lių, pa­sau­lio stan­dar­tus ati­tin­kan­čių šau­dyk­lų.

Li­na MO­TU­ŽIE­NĖ

Vetra
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 11:35


i]http://www.lietuvosrytas.lt/?id=1197270635119641 30 01&view=4
medziokleje.jpg[/i]
sauliuksui...
Idomu, kodel LR nuotraukoje labai matytas drilingas.....? Tikiuosi jis nebuvo straipsnyje aprasomo ivykio priemone....

Medzioklis1
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 12:13


Medžioklės metu vyriškis nušovė savo kolegą

www.DELFI.lt
2007 gruodžio mėn. 10 d. 10:11 Nusiųsti
Informuokite redaktorius apie įžeidžiančius
komentarus ir klaidas
Skaityti komentarus (34)
Versija spausdinimui

Sekmadienį skaudi nelaimė įvyko Varėnos rajone. Kaip praneša Policijos departamentas, apie 11 val. Valkininkų seniūnijoje, Šalčios girininkijoje, medžioklės metu iš lygiavamzdžio šautuvo iššovęs vyriškis pataikė ne į žvėrį, bet į kitą medžiotoją.

Į kaklą sužeistas 52 metų vyriškis mirė.
Reklama
Įtariamasis, pas kurį rastas ir paimtas lygiavamzdis šautuvas „IŽ 27E“ , uždarytas į areštinę. 30 metų vyriškis leidimą medžiokliniam šautuvui turėjo.

Saulius Saulius
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 12:21


Šratas vyrui pataikė į kaklą ... – ... paleista kulka nuskriejo apie 130 metrų ir pakirto šalimais buvusį medžiotoją.

Tai nušovė iš kulkos ar koks rikošetavęs šratas kliuvo?... Žurnalistai burbulus pučia... Žinoma labai liūdna, bet šovęs gali būti ir nekaltas...

Skalis
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 12:26


Su tuo nekaltumu gali kilti ir problemu jei tiket radijumi tai ir lengva girtuma nustate sauliui. Tad gali jau nekalbant kad siaip didele tragedija seimoms bet dar ir medziokles vadovas buti skaudziai nubaustas.

Va toks tas ir hobis iseini patirti malonumo o ..... gali ir negristi ar sugryzes sugadinti kelioms seimoms gyvenimus. Baisu ir pagalvoti.
Tad stenkimes saugiai medzioti kad netaptume zurnalistams dar vienu masalu " karas medzioklese"

--------------------------------------
Niekas taip negadina taikinio kaip pataikymas.

Simas
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 12:41


Paskaitykit kolegos delfi straipsio komentarus. Net slyksu skaityti ka zmones raso gali susidaryti nuomone kad neviso proto zmones lietuvoi gyvena


http://www.delfi.lt/news/daily/crime/article.php?i d=15268583&com=1

Paskutinis juokiasi tas, kuris iššauna pirmas

Saulius Saulius
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 13:07


Nesveikuoja liaudis...

Anonimas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 14:16


vienas suvis - vienas kunas... http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=1526858 3

sheshx
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 14:51


Lryto komentarai ne ka geresni
nuoširdi užuojauta žuvusiojo šeimai, šovusiajam ir jo šeimai, o tip pat ir kartu medžiojusiems, ypatingai medžioklės vadovui.

Ne kiekvieną aviną mokslas lavina

gudas
Hunting for living

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 15:59


vienas suvis - vienas kunas
deja si taisykle nevisada reiskai gerai
uzuojauta abieju puse seimom.

vienas šūvis-vienas kūnas

Frydrichas


# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 16:43


Idomu, ar nusovusi nuteis ?
Juk ivykis netycinis, kaip bebutu gaila zmogaus, bet juk kaip pagalvoji kaip turetu jaustis ir nelaiminga suvi paleides zmogus ? Abi puses sukrestos: ir zuvusiojo, ir nelaimingo suvio autoriaus.
O del kliudziusio srato ir kulkos zurnalistai aiskiai, kad miglas pucia. Taip ir nesupratau, ar buvo sauta sratais, ar kulka ? Nemanau, kad miske sratai nulektu 130 metru. O gal.. ?

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 10 Gruodis 2007 18:40


visi komentarai nieko nereiskia kol nera nustatyta kaip viskas vyko is tikruju arba itariamasis yra nekaltas ,kol teismas neirode jo kaltes.
degant degtuka visada yra tikimybe kad nudegsi ,vaziuojant automobiliu ,kad padarysi avarija,einant slidziu keliu ,kad pargriusi galu gale ,kad i tave trenks perkunas.tai ka dabar i lauka bijoti iseiti -toks gyvenimas .
o triuksmas toks turbut del to ,ka medziokle nera kiekvieno panorejusio uzsiemimas tai ir saukia tie kurie neturi supratimo.

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

Medzioklis1
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 11 Gruodis 2007 10:11


Greitkelyje nuo žvėrių nukentėję žmonės sukilo prieš ministeriją

Vida Tavorienė, „Valstiečių laikraštis“
2007 gruodžio mėn. 10 d. 23:59 Nusiųsti
Informuokite redaktorius apie įžeidžiančius
komentarus ir klaidas
Skaityti komentarus (28)
Versija spausdinimuiDELFI (E.Digrytės nuotr.)
Automagistralėje Vilnius–Panevėžys nuo į kelią iššokusių gyvūnų nukentėję žmonės padavė į teismą Susisiekimo ministeriją. Taip jie nori priversti paskubinti valdininkus aptverti pavojingus ruožus, pastatyti įspėjamuosius ženklus ir apsaugoti kitus nuo nelaimių. Susidūrimai su žvėrimis keliuose dažnai baigiasi vairuotojų žūtimi.

Nelaimės – viena po kitos
Reklama
Laukinių gyvūnų sukeltos nelaimės greitkelyje Vilnius–Panevėžys paženklino ne vieną panevėžiečių šeimą.

Skaudžios patirties suvienyti žmonės stojo prieš kelininkus ir Susisiekimo ministeriją. Jie piktinasi, jog pavojingi vieno svarbiausių šalies greitkelių ruožai nėra aptverti, čia nėra pakankamai įspėjamųjų ženklų. Tačiau atsakingi pareigūnai jiems siūlo greitkelyje nuo žvėrių saugotis patiems.

Rugsėjo pradžioje greitkelyje, ties Krikštėnų kaimu (Ukmergės r.), nutrūko devyniolikmetės studentės gyvybė. Po paskaitų iš Vilniaus namo į Panevėžį važiuojančiai merginai kelią pastojo iššokęs briedis.

Kraupūs išgyvenimai ir suluošinta sveikata greitkelyje po susidūrimo su briedžiu lydi ir Giedrę Sungailienę. Į Gariūnų turgų su vyru ir drauge apie 3 val. nakties važiavusi panevėžietė irgi nukentėjo nuo į kelią iššokusio laukinio gyvūno. Sužalota moteris ketino paduoti į teismą kelininkus, tačiau šios minties atsisakė dėl suprastėjusios sveikatos.

Tik atsitiktinumas išsaugojo abituriento Giedriaus Daraškevičiaus gyvybę. Praėjus dviem savaitėms po panevėžietės Kristinos Barauskytės žūties, maždaug toje pačioje vietoje į vaikino naktį vairuojamą automobilį atsitrenkė elnias.

Mašina buvo smarkiai apgadinta, o Giedrius ir kartu važiavę trys jo draugai liko sveiki. Elnias nubėgo į mišką, išsigandusiems jaunuoliams palikdamas nulaužtą ragą.

„Privažiavęs tą vietą mano sūnus staiga pagalvojo apie žuvusią Kristiną ir sulėtino automobilį. Tai jį ir išgelbėjo“, – pasakojo Giedriaus motina Jūratė Daraškevičienė.

Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenimis, pernai minėtame greitkelyje buvo registruota daugiau nei pusšimtis tokių eismo įvykių, o šiemet dar daugiau.

Nustebino abejingas valdininkų požiūris

Skaudų išgyvenimą patyrę Daraškevičiai nusprendė netylėti. „Kas gi vis dėlto yra atsakingas, kad neapsaugotame greitkelio ruože vairuotojai patenka į mirtinus spąstus?! Ten nėra tvorų, net įspėjamųjų ženklų.

Autostradoje turėtume jaustis saugiai.Tačiau kiek teko susidurti su Susisiekimo ministerijai pavaldžiais pareigūnais, labai nusivylėme – jie šalti ir abejingi“, – VL sakė J.Daraškevičienė.

Iškart po nelaimingo įvykio G.Daraškevičius kreipėsi į teisėsaugininkus ir Automobilių kelių direkciją. Pastarosios pareigūnų formalus atsakymas apstulbino nukentėjusiuosius. Automobilių kelių direkcija pareiškė, kad dėl nurodyto eismo įvykio kelininkai nekalti, o dėl patirtų nuostolių pasiūlė kreiptis į draudimo kompaniją.

Pareigūnai problemą nustūmė rašte nurodydami, kad vairuotojas privalo vadovautis Kelių eismo taisyklėmis ir, pasirinkdamas saugų greitį, turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač į vietovės reljefą, meteorologines sąlygas, eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios galimos kliūties.

Panevėžietę stebina Automobilių kelių direkcijos kalba apie eismo taisykles toje vietoje, kur nėra įspėjamųjų ženklų.

„Ar žmonių aukos nėra valdininkams signalas, kad reikia statyti tvoras? Manau, yra daugiau nuo žvėrių nukentėjusių žmonių nei viešai žinoma. Girdėjome, kad greitkelyje žuvo ir šiaulietė. Ten daug žvėrių vaikšto, važiuodami dažnai matome nutrenktų gyvūnų dalis“, – valdininkų abejingumu stebėjosi J.Daraškevičienė.

Specialistai pripažįsta, kad ruožas ties Krikštėnais – ypač pavojingas. Tačiau, nors ir žinant apie tykančius pavojus, toliau skaičiuojami eismo įvykiai, kurių kaltininkai – per magistralę lekiantys laukiniai gyvūnai.

Įdomiausia tai, jog Automobilių kelių direkcija praneša, kad pernai per tokius eismo įvykius nė vienas žmogus nei žuvo, nei buvo sužeistas.

Ministerijai pateikė ieškinį


Susidūrimą su laukiniu gyvūnu išgyvenęs G.Daraškevičius kreipėsi į Panevėžio apylinkės prokuratūrą, kuri panevėžiečio moksleivio prašymą perdavė Ukmergės apylinkės prokuratūrai.

Ši atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, tačiau patarė žalos atlyginimą civiline tvarka išieškoti iš Susisiekimo ministerijos. Daraškevičiai taip ir padarė.

Kartu su žuvusios panevėžietės studentės motina J.Daraškevičienė lankėsi Susisiekimo ministerijoje, kurioje sakė dar kartą patyrusi valdininkų abejingumą. „Ten buvome tarsi pajuoktos, kad tokiomis priemonėmis bandome kažką daryti. Buvo skaudu žiūrėti, kaip valdininkai šaltai bendrauja su neapsaugotame greitkelyje žuvusios merginos mama. Įsitikinau, kad paprastas žmogus yra niekas prieš valstybės tarnautojus“, – dėl savo iniciatyvos Susisiekimo ministerijoje nejaukiai pasijuto J.Daraškevičienė.

Užtat moteris sako jaučianti žmonių palaikymą, kad stojo reikalauti iš ministerijos pareigūnų atsakomybės.

„Nežinia ar turėsime naudos, bet galbūt taip apsaugosime kitus žmones nuo kelyje tykančių pavojų. Sako, kad tame kelio ruože jau kažką pradėjo daryti“, – kitus žmones nuo galimų nelaimių greitkelyje nori apsaugoti susidūrimą su elniu patyrusio sūnaus motina.

Valdininkai teisinasi


„Automagistralė tvarkoma planingai, ir tai užtrunka – projektų derinimas, žemės nuosavybės tvarkymas. Be to, atsižvelgiame į finansines galimybes. Vieną kilometrą greitkelio užtverti kainuoja net 200 tūkstančių litų“, – žmonių priekaištus bandė atremti ir pinigus skaičiavo Automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Algimantas Janušauskas.

Anot jo, greitkelyje ties Širvintomis jau tiesiama požeminė žvėrių perėja. Kitais metais planuojama nuo gyvūnų apsaugoti greitkelį ties Krikštėnais. Pirmiausia tvarkomos tos vietos, kuriose įvyksta daugiausia eismo įvykių. Tokių „juodųjų dėmių“ šalies keliuose yra 247.

„Reikalai greičiau pajudėtų, jeigu tokia nelaimė paliestų aukštą pareigūną“, – įsitikinusi pareigūnų atsakomybės pareikalavusi panevėžietė.

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 11 Gruodis 2007 19:06 - Redagavo: sauliuksas


matote vilnius panevezys atkarpoje yra komerciniai medziokles plotai kurie ribojasi su kol kas is musu atimtais plotais,kuriuose jau beveik 8 men nebuvo medziojama ,o visa tai del valdininku uzgaidu tad neverkit mieli ponai jei koks elnias is musu plotu neberades sau vietos patrauke panevezio link ir isejas i autostrada pridare jums bedos.siulau kreiptis tiesiai i seima

Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

sauliuse
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 11 Gruodis 2007 19:31


paskaitinejau komentarus prie straipsio apie tragedija, varenso raj., tarp kokiu issigimeliu ir nevisprociu mes gyvenam, net baisu, bet kas idomiausia kad tuos komentarus raso jauni zmones, isivaizduokit koks ju mentelitetas kokia pasulieziura, kokie jie pikti, pavydus.

svaika
Medžiotojas

Narys

# Atsiuntė: 12 Gruodis 2007 08:28


Vyrai nekreipkite į sugadintų ir kvailų vaikų nuomones kurie tik moka naudotis kompiuteriu o savo galva nešioja dėl to, kad ji jiems duota. Proto ir mastymo (9 kartus atmatuok o tik 10 kartą pjauk - liaudies išmintis) gal tik laikas duos.

sauliuksas
Hunting forever

Narys

# Atsiuntė: 14 Gruodis 2007 21:39 - Redagavo: sauliuksas


apie sernu medziokle rusiskai.

http://www.ohotniki.com/new/413.htm
413.jpg
413.jpg


Ką sukūrė gamta-įkainoti neįmanoma !

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 609 . 610 . >>
Jūsų atsakymas
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Insert YouTube video  Uždrausti *Kas tai yra?
:) :hunter: :up: :down: :lol: :singing: :rofl: :diablo: :sad: :hunter2: :aggressive: :crazy: Daugiau šypsenėlių... Išjungti

» Vardas  » Slaptažodis 
Iveskite savo vardą ir slaptažodį.
 

Iš viso dabar vartotojų: Svečių - 2
Narių - 0
Daugiausia: 419 [18 Balandis 2021 19:42]
Svečių - 418 / Narių - 1

Naudojimosi taisyklės

Reklamos galimybė

Kontaktai


Powered by miniBB forum software © 2001-2024